Privacybeleid

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 2 oktober 2019.

Hieronder vind je het privacybeleid en de disclaimer van Brothers Of Solidarity, met maatschappelijke zetel te Hooiblok 16, 1501 Buizingen. Je kan ons bereiken op het telefoonnummer 0471 97 23 82 of door een bericht te sturen op onze contactpagina.

Het ondernemingsnummer van Brothers Of Solidarity is BE 0681.800.429 met RPR Halle – Brussel. Door de toegang tot onze websites en het gebruik van onze dienstverlening, verklaar je je akkoord met onderstaand beleid.

Brothers Of Solidarity en jouw privacy

Brothers Of Solidarity vind je privacy heel belangrijk. In dit privacybeleid willen we u dan ook graag informeren over onze verwerkingsactiviteiten met betrekking tot persoonsgegevens die je als betrokkene aan Brothers Of Solidarity bezorgt. We trachten je op een transparante manier te informeren over de verwerking doeleinden, alsook op welke manier we hierdoor digitale gebruikerservaringen kunnen verbeteren.


Brothers Of Solidarity vind je privacy heel belangrijk. In dit privacybeleid willen we u dan ook graag informeren over onze verwerkingsactiviteiten met betrekking tot persoonsgegevens die je als betrokkene aan Brothers Of Solidarity bezorgt. We trachten je op een transparante manier te informeren over de verwerking doeleinden, alsook op welke manier we hierdoor digitale gebruikerservaringen kunnen verbeteren.

Hoewel de meeste informatie op onze websites en andere communicatiemedia beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat er naar persoonsgegevens gevraagd wordt. Persoonsgegevens zijn gegevens die leiden tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon waaronder een naam, e-mailadres of contactgegevens. Het gaat meer specifiek over de gegevens die je aan Brothers Of Solidarity meedeelt via formulieren, e-mails en telefoongesprekken maar ook over gegevens met betrekking tot aankopen of diensten waarvan je gebruik maakt of gebruik wenst te maken. Brothers Of Solidarity verwerkt deze gegevens in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR).

Alle informatie die aan Brothers Of Solidarity wordt verschaft, vertrouwelijk behandeld. Bovendien zijn alle verwerkingsactiviteiten van Brothers Of Solidarity opgenomen in verwerking registers zoals opgelegd door de AVG.

Ons privacybeleid is van toepassing op alle diensten van Brothers Of Solidarity. Brothers Of Solidarity is echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites en bronnen. Door gebruik te maken van onze websites, platformen en diensten, ben je akkoord met de mogelijke verwerking handelingen door Brothers Of Solidarity.

Persoonsgegevens die Brothers Of Solidarity verwerkt van websitebezoekers

Brothers Of Solidarity kan via haar websites gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard zoals onder andere geanonimiseerd IP-adres, browser-type, apparaat, besturingsprogramma, vermoedelijke plaats, dag en uur van websitebezoek, bezochte pagina’s, de domeinnaam van de website langs waar je tot de website bent toegekomen, of waarlangs je die verlaat. Dit doen we voor statistische doeleinden en maakt het ons mogelijk om onze websites voortdurend te optimaliseren voor jou en voor toekomstige bezoekers.

Voor het verwerken van website statistieken maken wij gebruik van Google Analytics, een dienst die aangeboden wordt door Google Inc. Google Analytics verzamelt gegevens door middel van cookies en dit om het gebruik van de websites van Brothers Of Solidarity te volgen en onderzoeken, om rapporten over de activiteiten ervan op te stellen en beschikbaar te maken in andere diensten van Google. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken voor advertentiedoeleinden. Brothers Of Solidarity maakt gebruik van de Google Maps widget voor de visualisering van kaarten met locatiegegevens en het aanbieden van een routebeschrijving naar Brothers Of Solidarity. Google heeft zich via zelf-certificering aangesloten bij het Privacy Shield op het moment van de publicatie van dit privacybeleid. Het privacybeleid van Google vind je hier.

Het is mogelijk dat de websites van Brothers Of Solidarity systeemlogboeken aanleggen met het oog op de goede werking en onderhoud van de desbetreffende websites. Hierin kan het IP-adres van jou als gebruiker voorkomen.

Persoonsgegevens die Brothers Of Solidarity verwerkt algemeen

Wij stellen via onze websites contactformulieren ter beschikking. Door het invullen en verzenden van een digitaal formulier, geef je ons de toestemming om te antwoorden op jouw verzoek om informatie en dit per e-mail, post of telefoongesprek. Het is mogelijk dat deze berichten in onze mailbox bewaard worden. Jouw gegevens worden in ons CRM-systeem opgenomen op het moment dat er een effectieve prijsopgave wordt aangevraagd.

Door in te schrijven op onze mailinglijst, wordt jouw e-mailadres toegevoegd aan de contactenlijst van MailChimp en Feedburner. Daarmee kan je e-mailberichten ontvangen van informatieve en/of commerciële aard. Ook wanneer je een klant wordt van Brothers Of Solidarity, kan jouw e-mailadres aan deze lijsten worden toegevoegd omdat de e-mails relevant kunnen zijn in het kader van jouw eerdere aankoop. In iedere nieuwsbrief voorziet Brothers Of Solidarity de mogelijkheid om je terug uit te schrijven van deze lijst. De e-mail marketing software die Brothers Of Solidarity gebruikt betreft MailChimp en het privacybeleid van MailChimp vind je hier.

Persoonsgegevens die Brothers Of Solidarity verwerkt van klanten

Persoonsgegevens van klanten en voormalige klanten worden verwerkt voor deze specifieke doeleinden:

 • opstellen van website statistieken en verbeteren van de digitale gebruikerservaringen;
 • contactopname via e-mail voor informatie over je producten en diensten bij Brothers Of Solidarity, tips en advies of aanbiedingen;
 • opsporing en bescherming tegen frauduleuze activiteiten, fouten en/of criminaliteit;
 • klantentevredenheidsonderzoeken of marktonderzoeken;
 • het verzorgen van ondersteuning n.a.v. producten of diensten die je bij ons hebt afgenomen;
 • bedrijfsadministratie en boekhouding;
 • het uitvoeren van de afgesloten overeenkomsten;
 • het verwerken van bestellingen en het uitvoeren van opdrachten;
 • het verwerken van offerteaanvragen door onszelf of andere partijen die bij de dienstverlening betrokken zijn;
 • het beantwoorden van jouw vragen;
 • Het is altijd mogelijk om je te verzetten tegen direct marketing door contact op te nemen met Brothers Of Solidarity. Steeds voorzien we een uitschrijfmogelijkheid of opt-out in onze commerciële nieuwsbrieven.

Persoonsgegevens die Brothers Of Solidarity verwerkt van leveranciers

Als je een leverancier van Brothers Of Solidarity bent, kunnen jouw gegevens doorgegeven worden aan klanten om jou voor te stellen als mogelijke leverancier, of kunnen jouw gegevens doorgegeven worden tijdens het leveren van de services.

Met wie delen wij jouw gegevens?

Brothers Of Solidarity kan jouw persoonsgegevens delen met externe gecontracteerden om betere diensten te kunnen aanbieden.

Indien Brothers Of Solidarity jouw persoonsgegevens doorgeeft aan derden buiten de Europese Economische Ruimte, zal Brothers Of Solidarity erop toezien dat deze verwerkers passende technische en organisatorische maatregelen kunnen voorleggen. Je machtigt ons hierbij om jouw persoonsgegevens naar verwerkers buiten Europa over te dragen.

In bepaalde omstandigheden is Brothers Of Solidarity verplicht om jouw gegevens aan derden door te geven of openbaar te maken. Dit is het geval wanneer dit wordt voorgeschreven door de wet- of regelgeving, een gerechtelijke procedure, verzoek van een overheidsinstantie of in het kader van jouw vitale belangen. Indien Brothers Of Solidarity oordeelt dat het wenselijk is om jouw gegevens door te geven in het kader van een onderzoek naar illegale activiteiten en om enige vorm van schade te voorkomen, kunnen jouw gegevens worden doorgegeven aan derden.

We maken geen persoonsgegevens kenbaar aan onze sociale media partners. Onze websites kunnen echter wel plugins bevatten die doorverwijzen naar sociale mediawebsites waaronder Facebook, Instagram, LinkedIn, Vimeo en YouTube. Sociale media providers kunnen gegevens verwerken via onze websites en linken aan jouw profiel indien je ingesloten inhoud op onze website bekijkt, klikt op links naar sociale mediaberichten, pagina’s of profielen of berichten deelt op sociale media. Echter zijn wij niet verantwoordelijk voor het gebruik van jouw persoonsgegevens voor sociale media partners.

Jouw persoonsgegevens worden in geen enkel geval doorverkocht aan derden.

Hoelang worden jouw gegevens bewaard?

Voor de bewaartermijn van gegevens beroepen we ons zoveel als mogelijk op de wettelijke bewaartermijnen. Indien er voor verwerkingen geen wettelijk vooropgestelde bewaartermijn bepaald is, zullen we zelf een inschatting maken van de termijn waarbinnen we redelijkerwijs de gegevens nog kunnen nodig hebben voor het vooropgestelde doel. Na deze bewaartermijn worden de gegevens definitief gewist.

Persoonsgegevens die door ons gebruikt worden voor de verlening van diensten aan jou of van jou, worden verwerkt zolang dit nodig is om de diensten te verlenen. Zij kunnen gebruikt worden voor direct marketing voor zolang wij vermoeden dat je voordeel kan hebben van deze berichten.

Wanneer je ons wil verzoeken om jouw persoonsgegevens niet meer te gebruiken, kan je contact met ons opnemen.

Wat zijn jouw rechten als betrokkene?

De privacywetgeving GDPR voorziet in verschillende rechten voor jou als betrokkene. Hieronder bespreken we de voornaamste:

Recht op informatie: via deze privacyverklaring en andere officiële briefwisseling zal Brothers Of Solidarity jou steeds zo goed mogelijk informeren over haar verwerkingsactiviteiten. Daarnaast heb jij als betrokkene het recht om een kopie van de verzamelde gegevens aan te vragen. De eerste kopie zal kosteloos worden overgemaakt, maar we behouden ons het recht voor om een vergoeding aan te vragen voor toekomstige kopieën.

Recht op rectificatie: We voorzien steeds de mogelijkheid om onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren.

Recht op bezwaar: Je kan je steeds kosteloos en op verzoek verzetten tegen de verwerking van jouw gegevens voor direct marketing. Verder kan je bezwaar maken tegen de overige verwerkingen van jouw persoonsgegevens en zullen wij jouw verzoek evalueren.

Recht op wissing: Wil je al je gegevens laten wissen, zal dat mogelijk zijn indien ze niet langer nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst en niet langer nodig zijn om de vooropgestelde doeleinden van de verwerkingen te kunnen nakomen.

Recht op beperking van de verwerking: De privacy wetgeving voorziet bepaalde specifieke gevallen waarbij je de verwerking van je persoonsgegevens kan laten beperken. Dit is het geval wanneer je de nauwkeurigheid van je gegevens betwist (en dit tijdens het verificatieproces), wanneer de verwerking onrechtmatig is en je de beperking ervan verzoekt, wanneer we de gegevens niet meer nodige hebben voor de verwerking maar enkel nog voor juridische doeleinden, of wanneer er bezwaar is gemaakt en dit tijdens het verificatieproces.

Recht op data portabiliteit: Indien je beslist om van verwerker te veranderen, heb je het recht om de verwerkte persoonsgegevens te ontvangen in een machineleesbare vorm om ze vervolgens elders onder te brengen.

Recht om een klacht in te dienen: indien je van mening bent dat Brothers Of Solidarity een inbreuk maakt op jouw privacy, mag je hiervoor steeds contact opnemen via het e-mailadres info@brothersofsolidarity.be en bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Belgische toezichthoudende autoriteit: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, +32 2 274 48 00.

Wil je je rechten uitoefenen, kan je contact opnemen met Brothers Of Solidarity via het e-mailadres info@brothersofsolidarity.be.

Het is mogelijk dat niet alle informatie door Brothers Of Solidarity kan verwijderd of aangepast worden in het kader van maar niet beperkt tot bewijs doelstellingen, back-ups, bedrijfsadministratie, de uitoefening of verdediging van een claim of andere wettelijke rechten en verplichtingen die we als organisatie kunnen hebben.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Brothers Of Solidarity behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. De meest actuele versie zal steeds via deze webpagina raadpleegbaar zijn en wordt aangegeven door de datum van de laatste wijziging. Iedere ingrijpende wijziging zal duidelijk gecommuniceerd worden in de briefwisseling en het mailverkeer van Brothers Of Solidarity.

Intellectuele eigendomsrechten & disclaimer

De disclaimer kan je hier terugvinden en is van toepassing op alle websites, informatie en communicatie van Brothers Of Solidarity.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Halle – Brussel bevoegd.